دهکده جهانی چیست؟

دهکده جهانی یک برنامه ۴۰ روزه است،که اجتماع/کلیسای تو یا کلاب/انجمی تو را به آن دعوت میکند؛ کشف موضوعات فرهنگی در کتاب مقدس و همچنین ملاقات های دلخواه با دگر فرهنگ ها،یافتن و همنشینی/همزیستی بادیگران در محل .

به همین منظور ما بشما بسته هایی که شامل نکات و ایده های خلاقانه فراوان برای پیاده سازی فرآیند دهکده جهانی هست را پیشنهاد می کنیم. علاوه براین ما همراهی و دریافت مشاوره را نیز پیشنهاد میکنیم.

اگر تصمیم گرفتید و دهکده جهانی را انتخاب کردید، میان فرهنگی،موضوعات کتاب مقدس ۴۰ روز را کلیسا و یا انجمن شما آن ها را تعیین خواهند کرد. در بسته پیشنهادی ما برنامه های در نظرگرفته شده برای تمام رده های سنی،آمده است. برنامه عادی شما با موضوعات میان فرهنگی پُر خواهد شد. این ایده آل است که دهکده جهانی شما با همکاری مثلاً کلیسایی که فرهنگی متمایز از فرهنگ شما دارد و یا با یک پناهنده از فرهنگی دیگر،صورت بگیرد. اینگونه می توان برخورد میان فرهنگی و جامعه را بوجود آورد و یا رشد داد. شما می توانین از یکدیگر یادبگیرید و به یکدیگر برکت دادن را تجربه کنید

ما بخشی از جامعه (کلیسای) Augenhöhe ( به معنای همسان،برابر) هستیم.

Hol dir den global local Newsletter!