چرا دهکده جهانی؟

همه ما رویای یک کلیسا،جامعه مسیحی یا یک انحمن محلی را داریم،جایی که در آن همه ما احساس تعلق و خانه داشته باشیم.

ما رویای یک جامعه مسیحی داذیم،که برایش ملیت،تابعیت و قومیت ما مهم نباشد، برایش م۸م نباشد که ریشه ما از کجاست و یا زبان مادری ما چیست.

ما رویای ایمان آوردن، زندگی کردن،غذا خوردن و جشن گرفتن با یکدیگر را داریم.

در کتاب مقدس آمده است: «دیگر نه یهودی معنی دارد نه یونانی،نه غلام نه آزاد،نه مرد نه زن،زیرا شما همگی در مسیح عیسی یکی هستید.«(غلاطیان۲۸:۳)

خیلی وقت است که ما به یکدیگر تعلق داریم. به غیراز آیه ذکر شده،در کتاب مقدس بسیار دراین مورد کلام آمده و به این موضوع اشاره دارد. عیسی برای ما وحدت فرستاد،مهم نیست که وطن ما کجاست،چه زبانی برای ما قابل اعتماد و درک هست و یا چه غذایی را بیشتر می خوریم. ما یکی هستیم. چطور ممکنه که ما متحد زندگی نمیکنیم؟ ما باهمدیگر به مدرسه میرویم، ورزش میکنیم، همدیگر را در قطار ملاقات میکنیم اما یکشنبه در کلیسا ،جامعه مسیحی و یا CVJM(اتحادیه/کلوپ جوانان مسیحی) نه. این همان چیزی است که ما می خواهیم در دهکده جهانی تغییر بدهیم.

ما میخواهیم فیض و برکت خداوند را با ملاقات همدیگر و همنشینی تجربه کنیم. ما بواسطه خداوند تازگی را تجربه میکنیم،از او چیزهای جدید یادمیگیریم،تجربیات تازه کسب میکنیم،با آدم های جدید آشنا میشویم،دیدگاه تازه ای نسبت به داستان های کتاب مقدس بدست می آوریم که تازه است و از لحاظ روحی رشد میکنیم. ما به چالش کشیده میشویم و برکت مییابیم ما با شرکت در این تلاقی میان فرهنگی و همنشینی ،تکه ای از بهشت را تجربه میکنیم ،چرا که در آنجا نیز همه ملیتها و فرهنگ به دوراز تفاوت باهم زندگی خواهند کرد. ما خواهان این هستیم که تو هم این را تجربه کنی!

حاضری؟آماده هستی؟ تو این رویا را با ما شریک میشوی ؟ مشتاقی تا در این مسیر بسمت تجمعی میان فرهنگی باما همراه شوی؟

Hol dir den global local Newsletter!