چه چیزی ما را بهم وصل میکند

مرکزیت مسیح

عیسی مسیح مرکز کلیسا/ انجمن ما است. او همه را دعوت میکند. از طریق او ما اتحاد با توجه به گوناگونی ،تجربه می کنیم.

بی پرده و آزاد

در دهکده جهانی از همه استقبال میشود. از هر فردی دعوت میشود تا در دهکده جهانی جامعه و گردهمایی را تجربه کند. همه به خانواده بزرگ و پرجمعیت پروردگار تعلق دارند. ما برای یکدیگر با روی باز از زندگی مان تعریف میکنیم،درباره نظرها،عقایدو دیدگاه هایمان برای یکدیگر حرف میزنیم و انعکاسی از سنت و رسوماتمان را نشان میدهیم.

قدردان و قدرشناس

ما تفاوت ها و تفاهم هایمان را جدی می گیریم. تفاوت ها و چیزهایی که برایمان نامفهوم هستند را زیر سوال نمیبریم و یا بی ارزش نمیکنیم و خود را برتر از دیگری نمیدانیم. ما یکدیگر را درک میکنیم و با هم همدل هستیم. ما میخواهیم شخص روبرو را آنگونه ببینیم که خدا او را میبیند. ما در برخوردهای ارزشمند و برابر زندگی میکنیم.

به صورت جمعی

ما به یکدیگر فضا میدهیم که نظر و عقیده خود را بیان کنیم و در جستجوی اشتراکاتمان هستیم. در دهکده جهانی ما باهم در این مسیر قدم میگذاریم. ما با هم در چیزی مشارکت میکنیم و باهمدیگر انجامش میدهیم. هر فردی به تنهایی بخش بسیار مهمی است که ما را با موهبتش در دهکده جهانی همراهی میکند.

خطاپسند- انعطاف پذیر

ما میدانیم کن بعنوان یک انسان در طول زندگی در حال یادگرفتن هستیم و همه امکان دارد که اشتباه کنند. ما بی نقص نیستیم ما انتظار خطا را داریم. ما پیش شما هستیم ، باهمدیگر و خودمان صادق هستیم، یکدیگر را میبخشیم، میتونیم بخندیم و در جامعه مان از یکدیگر یادمیگیریم و ادامه میدهیم.

شجاعت

با وجود اینکه هنوز همدیگر را نمیشناسیم اما با عشق خداوند به یکدیگر نزدیک میشویم امیدوار و چشم به راه، ما باهم از طریق دهکده جهانی ملکوت خداوند را میسازیم و باور داریم که خداوند فیض و برکتش را بر ما عطا میکند ما انتظار داریم که بواسطه این ملاقات ها و تجمع و همنشینی با فرهنگ ها و ملت های مختلف خداوند را طور دیگری ملاقات کنیم ، دیدگاه تازه، عقیده تازه بدست آوریم و با کسب تجربیات جدید از درون خود را رشد بدهیم.

Hol dir den global local Newsletter!