نخ قرمز

بررسی اجمالی چهل روز

دهکده جهانی – چهل روز رویارویی بین فرهنگی (وابسته به فرهنگ چند کشور) به این معنا هست که بمدت ۶ هفته با همدیگر قدم میزنیم. برای هر هفته یک موضوع خاص در نظر گرفته شده است که این موضوعات به یکدیگر متصل و مرتبط هستند.

داده شده

برکت برای یکدیگر (کتاب مقدس:کتاب روت): این گونه شروع می کنیم ما، فعالیت ۴۰ روز را. دیگران ما را برکت خواهند داد و گاهی برکت را از جایی که انتظارش را نداریم دریافت خواهیم کرد. این دقیقاً همان اتفاقی است که برای نعومی یهودی و عروس موآبی اش روت رخ داد. روت خدا را از طریق خانواده نعومی شناخت و با ایمانش باعث شد نعومی دوباره امیدوار بشود. ما می خواهیم در اینجا،این تنوع و تعدد مکانی و موقعیتی را درک کنیم تا جرأت کنیم و بسمت دیگران برویم. شاید این امر به طور غیر منتظره ای، چشم اندازها و دیدگاه های تازه ای را برای ما به ارمغان آورد.

نمایان / فیزیکی

یگانگی در مسیح/ مسیحیت ( اَفِسسیان ۲): انجیل/مسیحیت به معنای آشتی با خدا است و باعث همبستگی اجتناب ناپذیر در عیسی مسیح می شود. دیوار جداکننده توسط عیسی مسیح خراب شده است. کجا باید توبه کنیم، چون ما به جدایی فکر و زندگی می کنیم ؟ چه گام های خاص و مشخصی را می توانیم برداریم، برای اینکه بتوانیم آنگونه که انجیل مقرر کرده ،زندگی کنیم؟

رها و بی پرده

چالش پروردگار (اعمال رسولان باب ۱۰): حال که دیوار خراب شده و از بین رفته است، به سوی یکدیگربرویم. پروردگار پطرس و کلیسا را وادار به حرکت /اقدام می کند،تا از شکاف بین یهودیان و غیر یهودیان عبور کنند. پطرس توسط روح القدس متقاعد شده بود و به خانه فرمانده رومی کورنلیوس رفت و با او ملاقات کرد. چه چیزی مانع میشود تا ما به سمت یکدیگر برویم؟ چگونه می توانیم یادبگیریم که بر پیش داوری ها و ترس از ارتباط /تماس خود غلبه کنیم؟

پیش یکدیگر

همگی با هم سر یک میز (غلاطیان باب ۲): در اینجا و در طی فعالیت چهل روز قرار است که یک هم نشینی و ملاقات واقعی داشته باشیم. در جوامع اولیه مسیحی و کلیسایی، غذا خوردن با یکدیگر بخش مهمی از اتحاد مسیحیان بود. بعد از حضور دیگر یهودیان، پطرس به معاشرت با غیر یهودیان ادامه داد. در حقیقت انجیل / مسیحیت اجازه فضا و یا جایی برای ریاکاری و دوری نمیدهد و مخالفت میکند با هرگونه تبعیض و برتری بیجا.

فعال

توسعه و ایجاد مشاغل ( اعمال رسولان باب ۶):همبستگی واقعی باید در برنامه ها و فعالیت های ما دیده شود. ما می خواهیم که از توانگری و مکنت فرهنگ ها بهرمند شویم. وقتی از فرزندان مختلف وپروزدگار در نیروی کار، مدیریت و مسئولیتی استفاده کنیم، پایه و بستر برای فرصت های تازه فراهم میکنیم. چگونه می توانیم تا حد ممکن با یکدیگر همسان و همتا باشیم؟ چگونه می توانیم یکدیگر را بیشتر از این تقویت و شکوفا کنیم؟ چه شغل هایی را باید مطرح و یا بیان کنیم؟

جان دار/ زنده

دیدگاه و منظر آسمانی (مکاشفه باب ۷): اختتامیه و پایان مجلل دوره اقدامات و عملیات ما باید اینگونه باشد. هفته آخر با نظر/نگاهی به مکاشفه آغاز میشود. همه مردمان، فرهنگها و زبانها در „همبستگی آسمانی“ در پیشگاه خداوند گرد هم می آیند. در راستای همین هدف است که ما همگی بعنوان قوم پروردگار بایکدیگر زندگی می کنیم. کمپین و یا فعالیت 40 روزه را می توان در پایان هفته با یک جشنواره رنگارنگ و یا یک مراسم عبادت خداوندِ متنوع به پایان رساند.

Hol dir den global local Newsletter!