توبیاس کِتْنا

رسانه های اجتماعی، طراح یادگیری دیجیتال

توبیاس کتنادر حال حاضر بعنوان طراح یادگارگیری دیجیتال و افسر پرژه در سازمان جوانان پروتستان در بادن ووتمبرگ کار می کند. شور و شوق او خدادوستی و انسان دوستی می باشد. او باور دارد به ترغیب و حرکت در زندگی انسان ها توبی قهوه خوب و سفر دور دنیا را دوست دارد- و او را دوست دارد، همانگونه که خداوند او را دوست دار

Hol dir den global local Newsletter!