باربارا مات

مدیریت پروژه، افتتحاح بین/میان فرهنگی

باربارا مات سخنران دولتی-ایالتی (جوانان کار پروتستان وورتمبرگ) EJW در دهکده جهانی است بعنوان/همانند یک جهانگرد در لهستان،بولیوی و انگلستان زندگی کرده. او چیزهای زیادی درمورد خداوند از طریق زنان و مردان مسیحی در کشورهای دیگر یاد گرفته. او دوست دار و لذت میبرد، مردمانی از زمینه و ساختاری گوناگون را دورهم جمع کند و وجه اشتراک آنها را پیدا کند.