توماس کلامْت

مجری و برنامه گذاره ادغام در جامعه و فراآموزی اِلستال

پاستور بابپتیست (تعمیدیون) و مشاور/مجری ادغامی و فرا آموزی در BEFG ،نویسنده کتاب « خداوند می آفریند! با افرادی در سراسر جهان ارتباط برقرارکنید.» و طرفدار فوتبال.

Hol dir den global local Newsletter!