دنزل تیس

پویش/کمپین ، طراحی

دنزل تیس اهل آفریقای جنوبی است که ۱۰ سال قبل از پایان آپارتاید و یا جدانگهداشتن ( آپارتاید یکی از صور وحشیانۀ تبعیض‌نژادی است که در آفریقای جنوبی علیه سیاه‌پوستان و به نفع اقلیت سفیدپوست و نژادپرست این کشور که عمدتاً مهاجران اروپایی بودند، اعمال می‌شد.) به دنیا آمده است. از سال ۲۰۱۸ در آلمان زندگی میکند و سرپرست و مجری EJW است. او براین باوراست که هر شخصی پتانسیل های کلانی دارد که باید کشف شود و دیگران از آن بهرمند شوند. او سالیان زیادی از آفریقای جنوبی بطور داوطلبانه در« یاران مسیح » همکاری و همراهی کرده

Hol dir den global local Newsletter!