راین هُلد کربز

پیشگام و پیشقدم روابط میان فرهنگی

راین هُلد کرِبْز مدیر مسئول مددکاران جوان پروتستانی در Wüttemberg است او به همراه دیگران دهکده جهانی را بنیانگذاری کرد تا زمینه سازی و آماده سازی کرده باشد برای روابط میان فرهنگی به نام «بیان تازه کلیسا». و او همچنین سال ها است که مشغول پروژه « ایکس /مجهول تازه» است. تا تابستان ۲۰۲۱ او گنجینه تجربیات خود را در اختیار این پروژه میگذارد. او معتقد است: دهکده جهانی می تواند CVJM، سازمان ها و اجتماعات مسیحی و کلیسایی را بسمت اکتشافات جدید سوق دهد که حقیقتاً باعث تغییر و گشایش میشود.