فِرِد اَیک

مشاور و مجری پروسه ، مربی چند فرهنگی و یا میان فرهنگی

فرد اَیک از طریقDMG استخدام شده و بمدت ۱۶ سال در چین زندگی کرده او با مردمانی با فرهنگ های گوناگون،زیادی هم مسیر بوده او عاشق تبادل بین فرهنگی است ،« چراکه ما اینگونه توسعه پیدا میکنیم و غنی میشویم. ذات عیسی مسیح در این تنوع به درستی بیان و پیدا میشود.»

Hol dir den global local Newsletter!