میشل یوسف

پاستور کلیسای پروتستان عربی-آلمانی در هانوفر

پاستور و پایه گذار کلیسای پروتستان عربی-آلمانی در هانوفر است در قاهره به دنیا آمده ۱. رئیس کنفرانس بین المللی م-امع مسیحی در نیدرزاکسن و ۲. رئیس اتحادیه پروتستانی مردم عربی زبان در اتحادیه اروپا