هُرست اِنگِلمَن

رئیس انجمن مبلغان مسیحیت (ویدنست برگ نوی اشتات )

بمدت ۱۶ سال در تانزانیا زندگی کرده، شبکه های فرافرهنگ/میان فرهنگی در شبکه اتحادمسیح و مسیح برای همه دارد.

Hol dir den global local Newsletter!