یوناتان هُنگ

کشیش پروتستانی و طراح پروژه - وپرتآل

کشیش پروتستانی، پیشگام پروژه در انجمن پروتستانی بین المللی ووپرتآل، طرفدار سفر و علاقمند به آشپزخانه / آشپزی بین المللی